DARAG Försäkring AB – INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den 19 februari 2018 blev DARAG Group Limited nya ägare till Ikano Försäkring AB och Ikano Försäkring bytte därmed namn till DARAG Försäkring AB. Vi är en del av DARAG Group Limited som är ett bolag med specialinriktning på hantering av run off-bolag. Bolaget grundades 1949 och har sitt huvudkontor i Wedel nära Hamburg. Vill du veta mer om DARAG så kan du besöka vår hemsida  www.darag-group.com.

För dig som har varit kund hos Ikano Försäkring och behöver komma i kontakt med oss så kan du lättast maila till oss på  forsakring@darag.se.

1. Bakgrund

DARAG Försäkring AB (tidigare Ikano Försäkring AB) (“DARAG“, “vi” eller “oss“) samlar in och lagrar information rörande dig som försäkringstagare hos oss i enlighet med vad som följer av denna information. Denna informationstext anger bl.a. vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

Genomgående används begreppet “behandling”, vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

Med “Personuppgift” avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Utöver de personuppgifter som vi samlar in direkt från dig, samlar vi även in personuppgifter från bl.a. från offentliga källor.

 

2.     Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter

2.1   Administration vid tecknande av försäkring m.m.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera tecknandet av försäkringar hos oss vilket bl.a. inbegriper insamling av dina personuppgifter för att kunna upprätta en försäkringsprofil. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är.

Kategori av Personuppgift
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Personnummer
 • Bankkonto vid autogiro
 • Eventuella medförsäkrades namn och personnummer
 • Fastighetsbeteckning, vid försäkring av Dolda fel
 • Namn, adress och personnummer för betalningsansvarig, om annan än försäkringstagaren

Behandlingen sker för att vi ska kunna ingå försäkringsavtal med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser på försäkringsområdet. Eventuella uppgifter om hälsa behandlas för att vi ska kunna fastställa dina rättigheter avseende försäkringen.

2.2   Administrera skadereglering

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera skadereglering, vilket inkluderar utredning och bedömning av skadan, utskick av frågor till dig, lagring och sammanställning av dina svar på frågorna samt framställning av statistik mot bakgrund bl.a. av de svar du lämnar.

Kategori av Personuppgift
 • Namn
 • E-postadress
 • Kön
 • Ålder
 • Uppgift om skadan, inklusive underlag för skadereglering
 • Bankuppgifter för utbetalning

Behandlingen sker för att fullgöra försäkringsavtalet och för att kunna tillhandahålla skadereglering enligt försäkringsavtalet. Eventuella uppgifter om hälsa behandlas för att vi ska kunna fastställa dina rättigheter avseende försäkringen.

Dina personuppgifter kommer inom ramen för detta ändamål att aggregeras för att framställa statistik för att bedöma bl.a. försäkringsrisken och premier.

2.3    Hantera fakturering

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera fakturering, inklusive inkasso- och kravhantering.

Kategori av Personuppgift
 • Namn
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Adress
 • Uppgift om avgift
 • Uppgift om försenad betalning
 • Bankkonto vid autogiro

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillgodose DARAGs berättigade intresse av att kunna hantera fakturering och säkerställa att DARAG erhåller betalning i enlighet med faktura.

2.4    Utskick av nyhetsbrev

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev till dig. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.

Kategori av Personuppgift
 • Namn
 • E-postadress

Behandlingen sker för att fullgöra avtalet om prenumeration med dig. Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge du prenumererar på nyhetsbrevet. I varje utskick har du möjlighet att avregistrera dig.

2.5   Framställning av statistik

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna framställa statistik. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.

Kategori av Personuppgift
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Skador
 • Utbetalningar vid skadereglering

Behandlingen sker för att DARAG har ett berättigat intresse av att kunna ta fram försäkringsstatistik för affärs-, produkt- och metodutveckling. Dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid som statistiken framställs och sedan raderas eller anonymiseras.

2.6   Uppfylla rättsliga skyldigheter

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. bokförings- och redovisningskrav och skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.

Kategori av Personuppgift
Samtliga uppgifter som samlats in och som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.

Behandlingen sker för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

2.7    Hantera och bemöta rättsliga krav

Vi behandlar dina personuppgifter, om det är nödvändigt, för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess.

Kategori av Personuppgift
Samtliga uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, t.ex. kommunikation med dig och kontaktuppgifter.

Dina personuppgifter behandlas för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

3.   Överföring av Personuppgifter

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med mottagare av personuppgifter (både i Sverige och i länder utanför EU/EES). Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig lagstiftning. En lista över de länder utanför EU/EES, till vilka dina personuppgifter kan komma att överföras kan du erhålla genom att kontakta oss. Du har även rätt att ta del av information avseende de skyddsåtgärder som DARAG har vidtagit för att säkerställa att överföringar utanför EU/EES är lagliga.

Personuppgiftsbiträden:

 • Företag som sköter skadereglering
 • Företag som tillhandahåller IT-lösningar för e-postutskick
 • Företag som tillhandahåller IT-system avseende ekonomi och fakturering
 • Företag som sköter drift av DARAG webbplats


Andra personuppgiftsansvariga:

Mottagare Ändamål med överföring Laglig grund
Kreditupplysningsföretag Genomföra kreditupplysningar Berättigat intresse där DARAG har ett berättigade intresse av kunna göra kreditbedömningar på nya försäkringstagare.
Myndigheter Uppfylla skyldigheter enligt lag. Rättslig skyldighet.
Externa rådgivare Överföring till externa rådgivare såsom advokatbyråer, revisionsbyråer eller liknande rådgivare för att hantera rättsliga skyldigheter eller för att hantera eller bemöta rättslig krav. Rättslig skyldighet eller ett berättigat intresse där det berättigade intresset består av att kunna hantera eller bemöta rättsliga krav.
Domstolar, motparter etc. Hantera och bemöta rättsliga krav. Berättigat intresse av att kunna hantera och bemöta rättsliga krav.
Rättsvårdande myndigheter, t.ex. Polisen Uppfylla skyldigheter enligt lag. Rättslig skyldighet.

 

4.   Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för ändamålet de samlades in. Vi använder normalt sett följande kriterier för att fastställa bevarandetiden: (i) så länge försäkringen gäller, (ii) så länge vi har en rättslig förpliktelse att bevara personuppgifter (t.ex. avseende bokföring), (iii) så länge vi behöver uppgifterna för att göra gällande, försvara och fastställa rättsliga anspråk (under preskriptionstider) och (iv) så länge det finns ett annat konkret och legitimt verksamhetsbehov.

 

5.    Dina rättigheter

Noter att dina rättigheter i vissa fall kan vara begränsade, t.ex. om rätten till tillgång skulle riskera att DARAG lida rättsförlust.

5.1  Rätt till rättelse

DARAG kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.

  5.2   Rätt att invända mot behandling

Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än DARAG legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål.

5.3   Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

 5.4   Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering.

5.5    Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från DARAG att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:

 • behandlingens ändamål;
 • de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
 • mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
 • den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
 • information om de rättigheter som återges häri;
 • information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt
 • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format.

5.6   Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

5.7   Rätt att återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till någon behandling har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta DARAG på de kontaktuppgifter som framgår nedan.

5.8   Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Dataskyddsmyndigheten.

 

6.  Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av dig till oss enligt nedanstående kontaktinformation.

DARAG Försäkring AB (tidigare Ikano Försäkring AB

Org. nr. 516401-8227
Box 1202
172 24 Sundbyberg
08-506 597 00

Forsakring@darag.se

 

DARAG har utsett ett dataskyddsombud som kan kontaktas:

Michael Segage Lundsten
e-mail: michael.segage-lundsten@darag.se

* * * * *